Vondellaan Vastgoed

Privacy Statement

Waarom deze aparte Veelgestelde Vragen over Privacy?

Wij hechten belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In deze privacyverklaring (de ‘Verklaring’), die bestaat uit het geheel van veel gestelde vragen en antwoorden zoals opgenomen op onze site geven wij informatie hoe wij met uw gegevens omgaan wanneer u gebruik maakt van onze producten, diensten of websites.

Wanneer u hier vragen over heeft kunt u ons altijd mailen via het algemene contactadres van onze onderneming. Gelieve in het onderwerp van het mailbericht het woord ‘AVG’ op te nemen voor een snelle afhandeling van uw vraag of verzoek.

Deze Verklaring komt in de plaats van al onze overige of voorgaande uitingen of informatieverstrekking rondom het gebruik van persoonsgegevens en privacy vanwege onze organisatie of de daarbij betrokken (rechts-)personen met ingang 1 juni 2015.

Het kan zijn dat vanaf het moment van publicatie op onze site er zich veranderingen in het gebruik van Gegevens plaatsvinden door wijziging van wet- en regelgeving of wijziging van onze diensten en producten die rechtstreeks gevolgen hebben op het gebruik van uw Gegevens.

Deze Verklaring dateert van juni 2019. De begrippen in deze Verklaring met een hoofdletter hebben de betekenis zoals ze hierin gedefinieerd worden. Wij kunnen deze Verklaring bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen.

Op wie is deze Verklaring van toepassing?

Deze Verklaring is van toepassing op de volgende personen:

 • alle onze voormalige, bestaande en potentiële relaties. Op grond van wettelijke voorschriften kunnen wij verplicht zijn om Gegevens over u te bewaren, zelfs gedurende een bepaalde periode nadat u niet langer een relatie van ons bent.
 • iedereen die is betrokken bij een transactie met onze onderneming, of dat nu persoonlijk is of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een manager, tussenpersoon, wettelijk vertegenwoordiger, operationeel medewerker).
 • de bezoekers van onze websites, met name https://vondellaanvastgoed.nl/ en https://borgplaats.nl, gelinkte (rechts-)personen via sociale media (waaronder Linkedin, Facebook, Instagram en Telegram) en voor personen die zich hebben aangemeld voor informatie die wij periodiek sturen, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of e-mailservices.
 • personen die geen relatie zijn, zoals ontvangers van betalingen of de contactpersonen van zakelijke klanten.

Bent u zzp-er of heeft u een éénmanszaak, vof of maatschap? Dan wordt u gezien als natuurlijk persoon en gaat het ook om Gegevens die direct of indirect iets over u vertellen.

Onze site bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Deze Verklaring is alleen van toepassing op onze eigen websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u daar volledig van op de hoogte wilt zijn.

Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Verantwoordelijk voor uw gegevens Vondellaan Vastgoed Beheer B.V., handelend onder de namen Vondellaan Vastgoed, Vondellaan en Borgplaats. Deze Verklaring is van toepassing op de producten en diensten van de onderneming of merken van Vondellaan.

Wie kan ik bereiken hierover?

Wij hebben binnen onze onderneming een functionaris voor de gegevensbescherming. Bij Vondellaan hebben we een Gegevensfunctionaris (de ‘Functionaris’). U kunt contact zoeken met de Functionaris via info@vondellaanvastgoed.nl.

De Functionaris houdt bij Vondellaan toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). In deze Verklaring staat dat u zich in een aantal specifieke gevallen kunt wenden tot de Functionaris met vragen over het gebruik van uw Gegevens.

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Deze Verklaring gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens (de ‘Gegevens’). Wat zijn Gegevens precies? Een Gegeven is in deze Verklaring een gegeven dat op u betrekking heeft of dat iets zegt over u als natuurlijk persoon. De bekendste Gegevens zijn naam, (e-mail-)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook Gegevens als uw bankrekeningnummer, telefoonnummer en Burgerservicenummer (BSN) zijn Gegevens.

Ook als u onze websites bezoekt, kunnen we Gegevens verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer. We leggen gegevens vast over uw bezoek aan onze sites, bijvoorbeeld welke pagina’s u heeft bezocht of wanneer u ingelogd heeft. Hiermee laten we de site beter werken en geven we u een persoonlijke ervaring. Ook gebruiken we deze gegevens voor marketingactiviteiten.

Voor bepaalde vormen van dienstverlening plaatsen wij advertenties waarop een relatie zelf kan reageren. Het kan ook zijn dat wij relaties persoonlijk benaderen via telefoon, e-mail of op kantoor. Op dat moment, of bij schriftelijke bevestiging daarvan, kan een relatie schriftelijk geïnformeerd worden dat zijn persoonlijke informatie verwerkt kan worden. Deze Privacy Verklaring, of een link naar het bestand waarin het is opgenomen, wordt dan ook verstrekt. Wij verwerken ook Gegevens die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads om informatie over onze producten of diensten op te vragen.

Sommige Gegevens zijn zo gevoelig dat de wet strenge eisen stelt aan het gebruik daarvan. Het gaat dan om zogenaamde ‘Bijzondere Gegevens’. De wet geeft de volgende opsomming van Bijzondere Gegevens: Gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische Gegevens, biometrische Gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Wij mogen Bijzondere Gegevens alléén verwerken als dat mag of moet op grond van een wet of met uw uitdrukkelijke toestemming.

Gebruikt u mijn Gegevens ook als u die van iemand anders heeft gekregen?

Ja. Wij gebruiken ook Gegevens die we niet van u zelf hebben gekregen, bijvoorbeeld wanneer uw partner, huisgenoot of familielid deze verstrekt. Het kan ook gaan om Gegevens uit andere bronnen, zoals de Kamer van Koophandel (‘KvK’), het Kadaster of de Basisregistratie Personen (‘BRP’). Denk verder bijvoorbeeld aan:

 • informatie die een (andere) relatie verschaft, waaronder informatie in verslagen van gesprekken met relaties;
 • niet-openbare registers waarin uw Gegevens staan;
 • openbare bronnen zoals kranten, internet en gedeelten van sociale media die niet privé zijn;
 • bestanden van andere partijen die Gegevens over u (eerder) verzameld hebben, zoals marketing- of informatiebureaus.

Op basis waarvan verwerkt u Gegevens?

We bewaren en gebruiken uw Gegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen we Gegevens van uzelf omdat u één of meerdere producten of diensten van ons afneemt, of wilt afnemen. Iedereen die Gegevens van u krijgt en gebruikt moet daarvoor een reden (een zgn. ‘grondslag voor verwerking’) hebben. Wij gebruiken Gegevens met één of meer van de volgende redenen:

Overeenkomst

Om een overeenkomst met u te sluiten en na te kunnen komen, gebruiken wij uw Gegevens. We sluiten een overeenkomst met u van onze diensten gebruik wilt maken of wanneer u onze producten wilt afnemen. Om die diensten te kunnen leveren, uw aanvraag daartoe te kunnen afwerken of om het juiste product op de juiste wijze te kunnen aanbieden en leveren, moeten wij van Gegevens gebruik maken.

Wettelijke verplichting

Wij verwerken Gegevens ook omdat we dat moeten doen op grond van de wet. Er zijn veel regels en voorschriften die op onze onderneming betrekking hebben. Wij moeten bijvoorbeeld maatregelen nemen om fraude, belastingontduiking, financieren van terrorisme en witwassen te bestrijden. Daar hoort ook bij dat wij u identificeren en kunnen aantonen dat wij weten wie u bent. Daarom bewaren we een kopie van uw identiteitsdocument of voeren wij met het oogmerk van compliance met uw Gegevens zoekopdrachten uit in databases van derden.

Gerechtvaardigd belang 

Gegevens worden ook gebruikt omdat wij een centrale klantenadministratie bijhouden, marketingactiviteiten verrichten, fraude willen voorkomen en bestrijden, of de gegevens gebruiken voor risicobeheersing. Hieronder vallen ook verzoeken van (rechts-)personen die niet meer benaderd willen worden met informatie of aanbiedingen van onze diensten of producten. Wij mogen Gegevens ook gebruiken als we daar zelf een dergelijk gerechtvaardigd belang bij hebben. Ons belang om Gegevens te gebruiken moet dan wel zwaarder wegen dan uw recht op privacy.

Wij hebben een centrale relatie administratie binnen onze groep van ondernemingen. Onze klantenservice gebruikt deze administratie om te zien welke producten u bij ons heeft, zodat we u goed en snel te woord kunnen staan. Onder de Gegevens die we binnen onze administratie gebruiken, vallen uw naam, uw geboortedatum, uw adresgegevens, overige contactgegevens, gegevens over het product of de producten die u bij ons heeft, betaalgegevens en marketinggegevens.

Wanneer heeft u een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van Gegevens?

Voor onze diensten aan relaties is het noodzakelijk om persoonlijke informatie over individuen te verzamelen. Wij hebben er onder meer belang bij om Gegevens te gebruiken voor:

 • training van werknemers en verbetering van het serviceniveau;
 • bescherming van uw en onze eigendommen en gegevens en die van anderen;
 • beschermen van onze eigen financiële positie en het belang van andere klanten te beschermen;
 • uitvoering van een efficiënte administratie, bijvoorbeeld het centraliseren van systemen en het gebruik maken van dienstverleners
 • het uitvoeren van statistisch en wetenschappelijk onderzoek.

Wij mogen uw gegevens ook delen binnen de groep van ondernemingen waar Vondellaan deel van uitmaakt. Naast alle dochterondernemingen van de aandeelhouder van Vondellaan worden daar ook de organisaties van de directe aandeelhouders en deelnemingen van de holding maatschappij onder verstaan (de ‘Groep’). Binnen de Groep delen wij Gegevens voor interne administratieve doelen of om de dienstverlening aan u te verbeteren. Ook wanneer de wet of toezichthouder zegt dat we gegevens moeten delen zullen wij dat doen.

Meestal gebruikt Vondellaan dus uw gegevens omdat:

 • dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die we met u hebben of willen aangaan;
 • de wet zegt dat we uw gegevens moeten gebruiken;
 • er sprake is van een gerechtvaardigd belang van Vondellaan, de Groep of van een derde.

In deze gevallen vragen we uw toestemming niet. En de wet staat dit toe.

Het kan soms voorkomen dat wij apart om uw toestemming moeten vragen om Gegevens te mogen gebruiken. Heeft u in zo’n geval toestemming gegeven, dan kunt u deze ook weer intrekken. Dit recht heeft u niet wanneer wij uw Gegevens gebruiken op basis van andere mogelijke grondslagen.

Waar worden Gegevens voor gebruikt?

Wij gebruiken Gegevens om onze onderneming zo goed mogelijk te laten functioneren voor u. Daarbij horen zes verschillende doelen:

Beheer van klantrelaties

We kunnen u vragen wat u van onze producten en diensten vindt en deze informatie delen met bepaalde medewerkers om ons aanbod te verbeteren. Ook kunnen we aantekeningen gebruiken die zijn gemaakt naar aanleiding van gesprekken die we online, per telefoon of persoonlijk met u voeren om producten en diensten aan uw situatie aan te passen. Ook gebruiken we Gegevens voor het beoordelen en accepteren van klanten, het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met klanten en het uitvoeren van betalingsverkeer.

 

Interne en externe rapportages

We verwerken Gegevens voor onze ondernemingsactiviteiten en om ons management te helpen betere beslissingen te nemen over onze activiteiten en diensten. We verwerken Gegevens ook in het kader van een reeks van wettelijke verplichtingen en eisen (zoals wetgeving tegen witwassen en fiscale wetgeving) en voor het uitvoeren van analyses voor beoordelingen, statistische- en wetenschappelijke doeleinden.

Productinnovatie

Het uitvoeren van analyses met betrekking tot de persoonlijke gegevens om beter te kunnen inspelen op de persoonlijke situatie van de klant.

Marketing

Commerciële activiteiten om de relatie met klanten aan te gaan en/of te continueren en/of uit te breiden.

Risico’s

We verwerken Gegevens voor statistische analyse, om risico’s beter te kunnen inschatten en om de prijzen van onze producten en diensten goed te kunnen bepalen. We bewaren ook Gegevens om in het geval van een klacht of geschil over de juiste informatie te kunnen beschikken.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke verplichtingen

De naleving van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de verplichting om gegevens aan de Nederlandse Belastingdienst te rapporteren.

Welke Gegevens gebruikt u voor marketingactiviteiten?

Voor marketingactiviteiten gebruiken wij uw Gegevens:

 • om met onze dienstverlening beter in te spelen op uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan het aanbieden van aanvullende producten of diensten die bij u passen;
 • voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten. Deze analyses gebruiken we onder andere om van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag groepen (profielen) te maken;
 • om u op de hoogte te houden via onze site, een brief of e-mail;
 • om u op onze websites en via de chatfunctie daarop een persoonlijkere ervaring te geven of om op websites van andere advertenties aan te bieden die passen bij uw interesses;
 • voor sommige marketingactiviteiten is uw toestemming vereist. Deze toestemming wordt altijd vooraf aan u gevraagd. Heeft u eerder toestemming gegeven en wilt u dat weer ongedaan maken, dan kan dat heel gemakkelijk door op een link onder aan de ontvangen e-mail te klikken.

Hoe gaat u om met cookies?

Wij blijven graag op de hoogte van het aantal website bezoekers. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Wel wordt bepaalde informatie geanonimiseerd bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt.

Wanneer u onze sites bezoekt, kan er daarvoor een klein bestand op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze zogenoemde cookies maken onze website(s) nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, heeft u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Onze websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:

 • analyse; wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren;
 • het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren;
 • het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Hoe gaat u om met sociale media?

Wij kunnen online gebruik maken van een aantal sociale media:

Addthis

Onze website kan knoppen (zogenaamde widgets) hebben voor het delen van sociale media die worden gehost door een derde partij, genaamd ‘Addthis’. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina ś u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

Google Analytics

We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren

We slaan analytische gegevens van onze bezoekers op via Google Analytics ter verbetering van onze diensten. Daarbij kunnen locaties en ip adressen geregistreerd worden. Het privacy beleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy.html.

Google AdWords

Wij gebruiken van tijd tot tijd de re marketingservice van Google AdWords om te adverteren op externe websites. Onze website bezoekers krijgen hierdoor alleen de juiste advertenties te zien. Alle verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het privacy beleid van Google. U kunt uw persoonlijke voorkeuren aanpassen met behulp van de pagina Google Ad-voorkeuren. Ook kunt u zich hier volledig afmelden voor deze speciaal op uw interesses afgestelde advertenties.

Facebook Pixel

Wij gebruiken van tijd tot tijd de Facebook Custom Audience Tool om uw gedrag op Facebook te volgen, wanneer u daar gebruik van maakt. Facebook koppelt uw e-mailadres aan een uniek nummer, dat gebruikt wordt om u de best passende advertenties te tonen. Hierdoor zijn we beter in staat om u een optimale dienstverlening te bieden.

Mogen Gegevens ook gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor ze oorspronkelijk gegeven werden?

Wij mogen Gegevens ook gebruiken voor andere doelen dan waarvoor wij ze oorspronkelijk ontvangen hebben. Daarbij geldt wel dat het nieuwe doel moet passen bij het doel waarvoor u Gegevens in eerste instantie aan ons heeft gegeven.

De wet zegt niet precies wanneer er sprake is van een dergelijk ‘verenigbaar gebruik van gegevens’, maar geeft wel aanknopingspunten voor de vraag of het hergebruik van Gegevens toegestaan is.

We kijken in elk geval naar de volgende aanknopingspunten:

 • Is er een duidelijk verband met het doel waarvoor u Gegevens eerder gaf?
 • Hoe hebben wij Gegevens eerder van u verkregen?
 • Om wat voor soort Gegevens gaat het?
 • Wat zijn de gevolgen voor u als we Gegevens op een andere manier gebruiken?
 • Wat kunnen we doen om Gegevens zo goed mogelijk te beschermen bij hergebruik?

Als we uw Gegevens niet nodig hebben voor een proces of activiteit, verwijderen we ze. En we kunnen gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), pseudonimiseren of anonimiseren.

Welke Gegevens ben ik verplicht te verstrekken?

Zijn Gegevens wettelijk verplicht of noodzakelijk om een dienst of overeenkomst goed uit te kunnen voeren? En wilt u de Gegevens daarvoor niet geven? Dan kunnen wij u geen dienst of product leveren of daarover een overeenkomst met u aangaan. Als we tijdens de duur of de looptijd van een dienst of product extra Gegevens nodig hebben, en u geeft die niet, dan mogen wij onze werkzaamheden, product of dienst, met of voor u opschorten of beëindigen.

Welke Gegevens blijven ook zonder toestemming bewaard?

We kunnen verplichte gegevens niet uit onze systemen weghalen omdat we:

 • uw gegevens nog nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft;
 • verplicht zijn deze te bewaren op grond van de wet;
 • een gerechtvaardigd belang hebben.
 

Wat wordt er van de contacthistorie opgenomen?

Wij kunnen vastleggen wanneer u contact heeft met ons. Met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, training, coaching en beoordeling van medewerkers nemen we een deel van de telefoongesprekken op. Bij gesprekken over uw producten of diensten kunnen we deze opnames ook bewaren als vastlegging van onze afspraken. We leggen ook de inhoud van chats vast.

Wij gaan zorgvuldig om met zulke vastleggingen. Ze vallen onder dezelfde regels als andere persoonsgegevens. We maken soms ook gebruik van chats. We kunnen besluiten om deze chats vast te leggen. Dit kan, net als bij telefoongesprekken, dienen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen bewijs te leveren, om fraude te voorkomen en om de kwaliteit van de chats te verbeteren.

Verstrekt u ook Gegevens aan anderen?

Wij verstrekken geen Gegevens aan (rechts-)personen buiten onze eigen groep van ondernemingen en haar aandeelhouder. Profilering wordt ons gebruikt bij risicobeheer, klantacceptatie, voor administratiedoeleinden, voor (direct) marketing doeleinden en beveiliging.

Wat verstaat u onder profilering?

De som van kenmerken die wij observeren bij het bespreken of bij het aangaan van (voorgenomen) transacties kan omgezet worden in een profiel. Dit profiel kan mogelijk worden toegepast om activiteiten die aan die kenmerken voldoen te herkennen.

De wet definieert ‘profilering’ als volgt: ‘Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van Gegevens waarbij aan de hand van Gegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing te analyseren of te voorspellen’.

Profileringstechnieken kunnen gebruikt worden om relaties te herkennen die aan een bepaald profiel voldoen. Wij kunnen zo bepalen welke acties genomen moeten worden om de klanten die aan die kenmerken voldoen het beste van dienst te zijn.

Wat zijn mijn rechten ten aanzien van profilering?

In sommige gevallen kunt u aangeven dat u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor profilering. We hoeven u daarin niet altijd gelijk te geven. In bepaalde gevallen mogen wij profilering toepassen, bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding, risicobeheer of onderzoek naar ongebruikelijke transacties. Dit gebeurt binnen de wettelijke kaders.

Hoe blijven Gegevens beschermd?

Onze applicaties worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van relaties zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of onbedoeld gebruik. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

Wij beveiligen Gegevens verder op verschillende manieren:

Met beveiliging

Wij besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de Gegevens die daarin zijn opgeslagen. De veiligheid van ons dataverkeer houden we voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan ondernemen we meteen actie.

Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u, als dat nodig is.

Vanwege toezichthouders

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) controleert of wij de AVG naleven.
 • De Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) houdt toezicht op onze direct marketing via e-mail en het bel-me-niet register.
 • De Nederlandsche Bank (‘DNB’) en de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) houden

in het algemeen toezicht op de aanbieding van financiële producten of diensten.

Met onze geheimhoudingsverklaring

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken. We trainen onze mensen ook om veilig om te gaan met uw gegevens.

Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen waarmee u misschien wel eens te maken hebt gehad zijn:

 • het beveiligen van onze online diensten;
 • de twee-stappen authenticatie;
 • eventuele controlevragen wanneer u met ons belt;
 • onze eisen aan de manier van het versturen van vertrouwelijke documenten.

Worden Gegevens ook buiten Europa of door derden verwerkt?

In sommige gevallen schakelen wij voor onze externe dienstverleners in die persoonlijke informatie van relaties ontvangen. Denk aan externe leveranciers voor bijvoorbeeld kantoorautomatisering, opslag, e-mail en telefoniediensten. Deze externe partijen mogen contractueel de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden, ze moeten die geheimhouden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Gegevens worden mogelijk ook buiten Europa verwerkt. Bijvoorbeeld wanneer een IT-leverancier een server in het buitenland heeft staan. Er gelden extra regels voor het verwerken van Gegevens buiten Europa.

In sommige gevallen leggen we Gegevens vast van andere personen dan onze relaties, zoals bewindvoerders, begunstigden en mensen die zekerheid hebben gegeven voor een transactie. Onze groepsmaatschappijen kunnen Gegevens met elkaar delen.

Al onze groepsmaatschappijen bevinden zich in Europa. Wanneer uw gegevens door dienstverleners buiten Europa worden verwerkt – bijvoorbeeld in het kader van een uitbestedingsovereenkomst – dan sluiten wij met die partijen een aparte overeenkomst die voldoet aan de Europese standaarden daarvoor.

Hoe bepaalt u hoe lang wij u Gegevens bewaart?

Uitgangspunt is dat we Gegevens in elk geval bewaren zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor wij ze hebben gekregen. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom we Gegevens bewaren. Hoe lang wij Gegevens bewaren laten we afhangen van de volgende criteria:

 • de AVG kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan. Dan moeten we die gegevens dus ook zo lang bewaren.
 • Het kan zijn dat we bijvoorbeeld betrokken raken bij een rechtszaak of andere procedure. In Nederland of in het buitenland. We kunnen in zo’n geval gegevens in een archief bewaren totdat een eventuele claim verjaard is en we niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure.

Welke rechten heb ik?

Toestemming die door U gegeven wordt, kan op elk moment worden ingetrokken. U heeft recht op informatie, inzage, rectificatie, vergetelheid en beperking van de verwerking:

 • U heeft het recht om op te vragen welke Gegevensverwerkingen er plaatsvinden en wat er met uw Gegevens gebeurt en waarom.
 • U heeft het recht een overzicht op te vragen van alle Gegevens die wij van u verwerken.
 • Als uw Gegevens niet kloppen, dan kunt u ons vragen uw Gegevens te verbeteren.
 • In sommige gevallen kunt u ons ook vragen uw Gegevens te wissen. Dit kan wel betekenen dat wij onze dienstverlening niet (meer of volledig) kunnen uitvoeren. Wissen kan niet in alle gevallen. Afmelden voor nieuwsbrieven en mailings kan altijd door te klikken op de knop afmelden in elk bericht. Zie hierover meer in de andere veel gestelde vragen van deze Verklaring.
 • U kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van uw Gegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:
 1. u denkt dat uw Gegevens niet juist zijn;
 2. wij maken ten onrechte gebruik van uw Gegevens;
 • wij willen uw Gegevens vernietigen, maar u heeft ze nog nodig (bijvoorbeeld na de bewaartermijn).
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van Gegevens als deze worden gebruikt of verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang.
 • U heeft het recht op dataportabiliteit (recht op overdraagbaarheid van Gegevens). Dataportabiliteit is het recht op de overdraagbaarheid van Gegevens. Het houdt in dat betrokkenen het recht hebben om de Gegevens te ontvangen en (her)gebruiken die een organisatie van hen heeft. Het betreft Gegevens:
 1. die bewust en actief door u als relatie zijn aangeleverd; of
 2. data die is verstrekt waarbij toestemming is gegeven; of o data die is verzameld voor de uitvoering van een contract.

Wij hebben geen plicht om Gegevens aan een derde partij over te dragen. Wel zullen wij op uw verzoek de Gegevens die u aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst aan u overdragen. Dit geldt alleen als we uw Gegevens verwerken op basis van toestemming of de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

Hoe kan ik gebruik maken van mijn rechten vanwege deze Verklaring?

Wanneer u vragen heeft over deze Verklaring of om een klantrecht uit te oefenen kunt u

een schriftelijk verzoek of een verzoek sturen naar:

Vondellaan Vastgoed Beheer B.V., Postbus 1182, 6801 BD, Arnhem of u kunt een e-mail sturen naar: info@vondellaanvastgoed.nl. In verband met identificatie en verificatie vragen we u een kopie ID mee te sturen wanneer u dat nog niet eerder heeft gedaan.

We streven ernaar zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. Soms kan dat tot een maand duren (indien wettelijk toegestaan). Als we meer tijd nodig hebben om uw verzoek af te handelen, laten we u weten hoeveel extra tijd we nodig hebben en wat de reden voor de vertraging is.

In bepaalde gevallen kunnen we uw verzoek afwijzen. Als het wettelijk is toegestaan informeren we u over de reden voor afwijzing.

Privacy Verklaring

Vondellaan Vastgoed Beheer B.V.

Kamer van Koophandel nummer 34217369

Versie juni 2019

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begrippen en Afkortingen

1.1 Tenzij expliciet anders gedefinieerd hebben de volgende met hoofletter aangeduide begrippen in uitingen van of namens Vondellaan de volgende betekenis:

Artikelen

de bepaling in het document zelf waarin daarnaar verwezen wordt;

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde;

Borgplaats

Vondellaan, de Site met het online handelsplatform dat door of ten behoeve van Vondellaan wordt geëxploiteerd;

Contractant

de natuurlijke persoon die namens meerdere personen of een rechtspersoon een Overeenkomst aangaat en als zodanig daarbij als vertegenwoordiger van die Partij optreedt;

Deelnemer

de Wederpartij die op grond van zijn Deelnameovereenkomst gebruik kan maken van Borgplaats;

Documentatie

de geldende Overeenkomsten, met de respectievelijk daarbij behorende annexen en bijlagen en de daarop respectievelijk van toepassing verklaarde Voorwaarden en Reglementen;

Informatie

informatie, met name op het gebied van (doch niet beperkt tot) marketing, (de handel in) onroerend goed en (aanbieding of afwikkeling van) Diensten, werkwijze en knowhow, ontwikkelingen en intenties, noviteiten en uitvindingen, vergoedingen en resultaten, financiën, relaties en organisatie met alle overige informatie, geheel of gedeeltelijk, van en over of in verband met (het aangaan of de uitvoering van) enige Overeenkomst, waarvan een Partij redelijkerwijs kan vermoeden dat vertrouwelijke behandeling daarvan voor Vondellaan of haar relaties van belang is of zou kunnen zijn of worden;

Ondertekeningsdatum

de datum van ondertekening door of namens alle Partijen daarbij;

Opdracht

de opdracht tot dienstverlening/bemiddeling in verkoop en het terug verhuren van onroerend goed;

Opdrachtgever

De Wederpartij die de opdracht tot dienstverlening /bemiddeling met Vondellaan in verkoop en het terug verhuren van onroerend goed heeft ondertekend;

Overeenkomst

de toepasselijk opdracht tot dienstverlening/bemiddeling of enige overeenkomst tussen Partijen;

Partij

de (rechts-)persoon die met Vondellaan een Overeenkomst aangaat of wil aangaan en Vondellaan, ieder voor zich en beiden gezamenlijk;

Schade

directe of indirecte schade, gevolg- en immateriële schade en misgelopen inkomsten daarbij inbegrepen;

Site

de door of vanwege Vondellaan beheerde internet website(s);

Toegangsgegevens

de deelnemers-/gebruikersnaam, het wachtwoord en het registratienummer, ieder voor zich en allen tezamen, waarmee de Deelnemer toegang verkrijgt tot het beveiligde gedeelte van en zijn account op de Site;

Transactie

een overeenkomst voor de verkoop of verhuur van onroerend goed of van de levering van Diensten;

Vondellaan

Vondellaan Vastgoed Beheer B.V., handelend onder de naam Vondellaan of Borgplaats met al haar directeuren, aandeelhouders, functionarissen en werknemers;

Voorwaarden

de geldende Algemene Voorwaarden en het Privacy Reglement, ieder voor zich of allen tezamen;

Wederpartij

de Partij anders dan Vondellaan zelf op enige (beoogde) rechtsverhouding waarop Voorwaarden door Vondellaan (mede) geheel of gedeeltelijk van toepassing verklaard werden.

1.2 Tenzij het tegendeel blijkt, hebben verwijzingen naar woorden die in het enkelvoud zijn geformuleerd tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd.

1.3 De titels boven de Artikelen en van de Annexen, Reglementen en Voorwaarden dienen ter identificatie en zullen bij de interpretatie ervan buiten beschouwing blijven.

1.4 Met schriftelijk worden ook alle elektronisch verzonden berichtgevingen en mededelingen aangeduid. Het begrip

Informatie omvat niet slechts schriftelijke Informatie, maar ook Informatie die mondeling, elektronisch

Algemene Voorwaarden Vondellaan Vastgoed Beheer B.V. Versie 2017

of op welke andere wijze dan ook door bekend werd of wordt gemaakt.

1.5 De vastlegging van begrippen en afkortingen in de Nederlandse taal is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:

 1. alle bezoeken aan, ofwel al het gebruik dat wordt gemaakt van, de Site;
 2. iedere aanbieding, offerte of Overeenkomst van of namens Vondellaan;
 3. alle overige documentatie of (rechts-) verhoudingen waar Vondellaan deze Voorwaarden uitdrukkelijk (mede) op van toepassing heeft verklaard.

2.2 Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De algemene voorwaarden van Wederpartij, eventueel door hen in te schakelen hulppersonen en/of de aan hen gelieerde personen of entiteiten of adviseurs, zijn op de Overeenkomsten niet van toepassing.

Artikel 3 Interpretatie

3.1 Zodra een Partij wijzigingen of aanvullingen aanbrengt in een uiting of Overeenkomst van Vondellaan – al dan niet reeds ondertekend door of namens Vondellaan of enige derde(n) – vervalt

daarmee het aanbod vanwege Vondellaan aan deze Partij of enige derde, tenzij een dergelijke wijziging alsnog schriftelijk expliciet als zodanig met ingangsdatum door Vondellaan wordt bekrachtigd, en wel met ingang van de alsdan daarbij door Vondellaan

aan te geven datum. Bekrachtiging door Vondellaan is steeds mogelijk.

3.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van Voorwaarden of indien zich een situatie voordoet die niet in de Voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze Artikelen.

3.3 Indien een of meer van de Artikelen van deze Voorwaarden of enige andere Overeenkomst in strijd mocht zijn of komen met enig voorschrift van toepasselijk recht, zal de desbetreffende bepaling worden vervangen door een door Vondellaan vast te stellen rechtens toelaatbare bepaling.

3.4 Wanneer door Vondellaan gedurende korte of langere tijd – al dan niet

stilzwijgend – afwijkingen op Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog direct en onverminderd te eisen en daarbij ook strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vondellaan Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 4 Aanvang

4.1 Alle aanbiedingen c.q. offertes van

Vondellaan zijn vrijblijvend. Aanvaarding daarvan is slechts mogelijk binnen de daarin gestelde termijn.

4.2 De vastlegging of reproductie door Vondellaan van verklaringen of andere informatie die door middel van de Site van Deelnemer zijn ontvangen, levert tussen Deelnemer en Vondellaan volledig bewijs op, zolang geen tegenbewijs is geleverd.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 Wederpartij is gebonden aan de (rechts)handelingen die met behulp van

Algemene Voorwaarden Vondellaan Vastgoed Beheer B.V. Versie 2017

diens Toegangsgegevens via de Site zijn verricht.

5.2   Indien   en   voor   zover   dit   volgens Vondellaan  nodig  is,  heeft  Vondellaan

steeds het recht bepaalde werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door of uit te besteden aan derden.

5.3 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vondellaan aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn of waarvan de Wederpartij kan begrijpen dat deze nodig zouden kunnen zijn voor de dienstverlening van(wege) Vondellaan, tijdig, duidelijk en volledig aan Vondellaan worden verstrekt.

5.4 Het is Wederpartij niet toegestaan om de Site te gebruiken voor onrechtmatige, immorele of strafbare gedragingen. Vondellaan is bevoegd om in bijzondere gevallen – indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat – Overeenkomsten of de toegang tot of het gebruik van de Site of de Toegangsgegevens op te schorten of te beëindigen.

Artikel 6 Administratie

6.1 De administratie in het kader van de Documentatie komt ten kantore te liggen van Vondellaan of een door Vondellaan daartoe aangewezen derde. Uitsluitend de administratie van Vondellaan is bepalend voor de verplichtingen van Vondellaan ten opzichte van Wederpartij. Tegenover Wederpartij strekt een door of namens Vondellaan getekend uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door Wederpartij geleverd tegenbewijs. zijn, waar en voor zover van toepassing, steeds exclusief BTW en eventueel van toepassing zijnde belastingen of andere heffingen van (semi-)overheidswege.

6.3 Wederpartij is gehouden de door of namens Vondellaan aan hem gezonden bevestigingen, afschriften, nota’s of andere opgaven terstond na ontvangst te controleren, en bij constatering van enige onjuistheid of onvolledigheid Vondellaan daarvan onverwijld in kennis te stellen. In dat geval is Vondellaan verplicht om eventuele fouten of vergissingen te (doen) herstellen.

6.4 Indien Wederpartij de inhoud van de in voorgaand Artikel 6.3 bedoelde mededelingen of opgaven niet heeft betwist binnen 3 (drie) maanden nadat die redelijkerwijs geacht kunnen worden Wederpartij te hebben bereikt, geldt de inhoud daarvan als door Wederpartij aanvaard of goedgekeurd.

6.5 Wederpartij draagt het eigen risico van storingen of enig ander gebrek in het functioneren van het door Wederpartij aan Vondellaan voor communicatie aangewezen e-mail adres en verplicht zich om dit adres voor de duur van de Overeenkomst in stand te houden, danwel Vondellaan op de in Artikel 5.3 bedoelde wijze per e-mail tijdig vooraf te berichten van vervanging daarvan door een ander e-mail adres.

6.6 Ten aanzien van berichten waarop Wederpartij per e-mail reageert, een

(elektronische) bevestiging van ontvangst daaronder inbegrepen, geldt voor Vondellaan geen verplichting meer dergelijke berichten alsnog of tevens per gewone post of aangetekend schrijven te bevestigen.

6.2 Alle geldbedragen, waaronder die van Vergoeding, uitkeringen, honoraria, bonussen, additionele beloning(en) of (on-)(kosten) vergoedingen welke in de Documentatie worden genoemd en door Vondellaan in rekening worden gebracht

Artikel 7 Continuïteit en Change of Control

7.1   Een  Overeenkomst  bindt,  zowel  voor wat  betreft  de  daaruit  voortvloeiende rechten als verplichtingen, de Wederpartij zowel als haar respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.

7.2 Een Wederpartij zal haar rechten en plichten onder een Overeenkomst niet aan enige derde kunnen overdragen

zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Vondellaan.

7.3 Wederpartij is verantwoordelijk voor een door Wederpartij ingeschakelde adviseur, gemachtigde of hulppersoon, en staat ervoor in dat deze zich houdt aan het in een Overeenkomst bepaalde. Het is Wederpartij niet toegestaan om

 1. in geval van enige vorm van fraude, waaronder ook bedrog, misleiding, opzettelijke benadeling of (in vorm of uitwerking) daarmee vergelijkbare (rechts-) handeling, opgave, mededeling of doen of nalaten door, namens of van(wege) Wederpartij;
 2. indien Wederpartij nalatig is in de nakoming van of in strijd handelt met een bepaling van een Overeenkomst en de daaronder toepasselijke Voorwaarden;
 3. indien de relatie tussen Vondellaan en Wederpartij eindigt.

8.1   Vondellaan      heeft      het      recht Overeenkomsten  met  Wederpartij  te ontbinden zonder rechtelijke  tussenkomst, ingebrekestelling of andere formaliteit indien en zodra Wederpartij:

 1. in geval van faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling en/of overlijden van Wederpartij;
 2. bij beheer en/of onderbewindstelling van en/of bij beslag op (een gedeelte van) het vermogen van Wederpartij;
 3. bij van toepassing verklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op Wederpartij;
 4. bij opheffing en/of beëindiging en/of overdracht van (een aanmerkelijk deel van) de onderneming van Wederpartij;
 5. indien Wederpartij een rechtspersoon is: bij ontbinding, opheffing, fusie en/of splitsing van de rechtspersoon;

volledig opeisbaar zijn.

8.3   In geval van   beëindiging   dan   wel opzegging  van  een  Overeenkomst  is Vondellaan bevoegd de door Wederpartij gegeven maar nog niet uitgevoerde of afgewikkelde opdrachten of (rechts)handeling(en) niet meer uit te voeren.

8.4 In geval van constatering door Vondellaan van een mogelijke omstandigheid zoals bedoeld in Artikel 8.1 (f) staat het Vondellaan steeds vrij om naar eigen inzicht en zonder nadere mededeling vooraf of achteraf, daarvan melding of aangifte te doen bij de toezichthoudende autoriteiten, zonder in verband daarmee tot enige motivering of vergoeding van schade ten opzichte van Wederpartij of enige derde gehouden te kunnen worden.

Artikel 9 Betaling

9.1 Anders dan in geval van totstandkoming van de opdracht tot dienstverlening /bemiddeling tussen Opdrachtgever en Vondellaan of (specifieke) afspraken tussen Partijen vanwege enige Overeenkomst, zijn er voor de Opdrachtgever tot verkoop van onroerend goed geen kosten verbonden aan de dienstverlening van Vondellaan.

9.2 Betalingen op een factuur van Vondellaan dienen te geschieden 14 (veertien) dagen na factuurdatum, op het rekeningnummer zoals op de factuur aangegeven.

9.3 Na het verstrijken van de in Artikel 9.2 genoemde termijn is Wederpartij in verzuim. Wederpartij is vanaf de verzuimdatum rente verschuldigd. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van Wederpartij.

9.4 Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van achtereenvolgens:

 1. alle verschuldigde rente en kosten;
 2. de langst openstaande facturen.

Artikel 10  Incasso

10.1 Wanneer Wederpartij geheel of gedeeltelijk in gebreke of verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten of in rechte voor rekening van de Wederpartij.

10.2 Indien en voor zover dat Vondellaan aantoont hogere kosten te hebben gemaakt ter voldoening buiten of in rechte, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3 Vondellaan is steeds bevoegd om hetgeen zij, al dan niet namens haarzelf of haar contractspartij(en), opeisbaar of voorwaardelijk van Wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met enige, al dan niet opeisbare of voorwaardelijke tegenvordering van Wederpartij op haarzelf of haar contractspartij(en). Vorderingen in vreemde valuta worden verrekend tegen de koers van de dag van verrekening.

Artikel 11  Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan Vondellaan toekomende rechten, heeft Vondellaan in geval van overmacht het recht om – naar eigen keuze – de uitvoering van haar dienstverlening op te schorten, dan wel de daaraan onderliggende overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks:

 1. door de Wederpartij dit schriftelijk mee te delen; en,
 2. zonder gehouden te zijn tot vergoeding van Schade.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vondellaan kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en deze noch krachtens de wet, (rechts-)handeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12  Opschorting

12.1 Zodra en zolang Wederpartij een opeisbare factuur waarvan de betalingstermijn verstreken is niet voldoet, is Vondellaan gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten. De betalingsverplichting van Wederpartij blijft dan onverminderd gelden.

12.2 Indien na schriftelijke herinnering betaling uitblijft, is Vondellaan met name gerechtigd Wederpartij (tijdelijk) toegang tot de Site geheel of gedeeltelijk te weigeren.

12.3 Indien gedurende enige tijd – al dan niet stilzwijgend – afwijkingen van de bepalingen van een Overeenkomst of Voorwaarden door Vondellaan worden toegestaan, laat dat het recht van Vondellaan om alsnog onverkort naleving daarvan te vorderen onverlet.

Artikel 13  Aansprakelijkheid

13.1 Onverminderd het overigens in de Voorwaarden bepaalde, handelen Partijen ieder voor zich steeds voor eigen rekening en risico. Wederpartij zal Vondellaan, haar contractspartijen en relaties en/of enige andere derde persoon of entiteit niet aansprakelijk houden voor enige (gestelde) (in-) directe schade van zichzelf of andere (rechts-) personen (de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen) vanwege of in verband met (het verstrekken of de uitvoering van) de Diensten of het betrokken onroerend goed.

13.2 Vondellaan is niet aansprakelijk voor

Schade als gevolg van:

 1. Verminderde of negatieve ontwikkeling van de (opbrengsten of rechten op) onroerend goed van of voor de Wederpartij, van de aan Wederpartij verleende of te verlenen Diensten, of de daarmee behaalde resultaten, door welke oorzaak dan ook;
 2. niet actuele, onjuiste of onvolledige informatie en/of berekeningen;
 3. het niet voldoen aan de verwachtingen van Wederpartij of van derden, zelfs voor zover deze verwachtingen door Vondellaan zelf gewekt zouden kunnen zijn;
 4. een vertraging van en/of een onjuistheid in een verklaring – ongeacht de oorzaak – alsmede een onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een verklaring;
 5. het niet of niet tijdig uitvoeren van een door Wederpartij via de Site verrichte (rechts)handeling of het doen of (na-)laten van Wederpartij in strijd met een bepaling van de toepasselijke Documentatie;
 6. het niet opvolgen door Wederpartij van voorschriften of aanwijzingen van Vondellaan;
 7. het niet beschikbaar zijn van de Site of het niet of gebrekkig functioneren of het onbevoegd gebruik van Toegangsgegevens;
 8. het niet of gebrekkig functioneren van (internet- of communicatie-) diensten van derden of van apparatuur of programmatuur van Wederpartij of van Vondellaan;

13.3 In het geval Vondellaan zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden heeft gebaseerd op gegevens die niet verstrekt werden in overeenstemming met Artikel 5.2, is Vondellaan niet aansprakelijk voor Schade van Wederpartij. Vondellaan heeft dan steeds het recht haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Wederpartij in rekening te brengen.

13.4 Vondellaan draag zorg voor het (doen) beheren en de bereikbaarheid van de Site. Vondellaan is niet aansprakelijk voor Schade als gevolg van stroomuitval, verbindingsuitval of van een ander defect of storing van de Site. Vondellaan zal een storing zo spoedig mogelijk doen verhelpen.

13.5 Vondellaan is steeds volledig vrij in de marketing van het onroerend goed en het gebruik en de publicatie van gegevens daaromtrent, al dan niet zelfstandig of in samenwerking met of door derden, met inbegrip van de openbaarmaking of het gebruik van een gedeelte of alle gegevens dienaangaande die verband houden met de waarde(ring) of de prijsvorming van het betrokken onroerend goed.

Vondellaan kan ter zake nimmer aansprakelijk worden gesteld of beperkingen worden opgelegd, in aard, duur of reikwijdte van haar marketingbeleid terzake.

13.6 Vondellaan kan niet garanderen dat de informatie op haar Site te allen tijde juist en betrouwbaar is. Vondellaan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor Schade (in-)direct voortvloeiende uit het gebruik van (informatie op) de Site door Deelnemer of door derden.

Artikel 14  Vrijwaring

14.1 Wederpartij vrijwaart Vondellaan voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de dienstverlening Schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere (rechts-)personen dan Vondellaan toerekenbaar is.

14.2 Indien Vondellaan uit dien hoofde door derde(n) mocht worden aangesproken, is Wederpartij gehouden Vondellaan zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Wederpartij in dat geval mag worden verwacht.

14.3 Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen in verband met zijn verplichtingen vanwege Artikel 14.2 dan is Vondellaan zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vondellaan en eventuele derde(n) daardoor ontstaan komen alsdan integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 15  Wijzigingen en Verbindendheid

15.1 Een Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen Partijen en vervangt voor zover niet expliciet anders daarin overeengekomen, alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen Partijen ter zake.

15.2 Een Overeenkomst zal uitsluitend met een schriftelijke stuk – ondertekend door alle Partijen daarbij – kunnen worden gewijzigd of aangevuld.

15.3 In het geval dat een bepaling van een Overeenkomst (op grond van wettelijke bepalingen) niet geldig danwel niet bindend blijkt te zijn, blijven alle resterende bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht de niet-bindende bepaling te vervangen door een andere bepaling die wel geldig is, op een dusdanige manier dat de nieuwe bepaling zo min mogelijk verschilt van de niet-bindende bepaling, daarbij in ogenschouw nemende de aard en de strekking van de Overeenkomst.

15.4 De Voorwaarden zijn via de Site te raadplegen en te downloaden.

Mededeling van wijziging van Voorwaarden wordt gevormd door publicatie daarvan op de Site.

15.5 Vondellaan heeft te allen tijde het recht om Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van Voorwaarden treedt steeds in de plaats van de voorgaande versie per datum van plaatsing daarvan op de Site en geldt – met uitzondering van prijs- of courtagevoorwaarden, tarieven of in rekening te brengen kosten – dan ook ten aanzien van alle eerdere Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen waarop de Voorwaarden eerder op van toepassing werden verklaard.

15.6 In geval van verschil tussen de Nederlandse tekst van de Documentatie en de vertaling daarvan in enige andere taal, heeft de originele Nederlandse tekst steeds voorrang.

Artikel 16  Toepasselijk Recht en Forumkeuze

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vondellaan Partij is, waaronder elke tussen Vondellaan en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Wederpartij aldaar woonplaats heeft.

16.2 De rechter in de vestigingsplaats van Vondellaan is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Vondellaan het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.3 Vondellaan en Wederpartij zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten

 

© Vondellaan Vastgoed Beheer B.V.

Alle rechten voorbehouden. Duplicatie of verspreiding van deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming zonder voorafgaande schriftelijke instemming is niet toegestaan.

Tevreden beleggers

van Vondellaan Vastgoed

Alles over Vondellaan Vastgoed

Woningwaarde verhuur-obligaties

Directe belegging: U kunt kiezen voor een rechtstreekse investering in verhuurd vastgoed met uitzicht op een hoger rendement. U krijgt dan het eerste recht op hypotheek. Als borgstelling heeft u dan de woning in onderpand en uw rendement ontvangt u uit de huurinkomsten.

Indirecte belegging: U kunt ook kiezen voor onze Woningverhuur Obligaties. Met de opbrengst van deze effecten koopt Vondellaan Vastgoed woningen aan. Het beheer van deze woningen wordt tevens door Vondellaan uitgevoerd. Tijdens de verhuur van de woning ontvangt u een deel van de netto huuropbrengst.

Wij komen graag met u in contact; of het nu gaat om het vinden van geschikte woonruimte voor uw personeel, een vast en zeker rendement uit onroerend goed, of een bijzonder object voor onze investeerders.

Directe belegging: U kunt kiezen voor een rechtstreekse investering in verhuurd vastgoed met uitzicht op een hoger rendement. U krijgt dan het eerste recht op hypotheek. Als borgstelling heeft u dan de woning in onderpand en uw rendement ontvangt u uit de huurinkomsten.

Indirecte belegging: U kunt ook kiezen voor onze Woningverhuur Obligaties. Met de opbrengst van deze effecten koopt Vondellaan Vastgoed woningen aan. Het beheer van deze woningen wordt tevens door Vondellaan uitgevoerd. Tijdens de verhuur van de woning ontvangt u een deel van de netto huuropbrengst.

Wij komen graag met u in contact; of het nu gaat om het vinden van geschikte woonruimte voor uw personeel, een vast en zeker rendement uit onroerend goed, of een bijzonder object voor onze investeerders.

Portfolio

Recent aangekocht

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

We beantwoorden je vragen graag

Wat zijn de kenmerken van de obligaties?

U belegt in een obligatie. Een obligatie is kort gezegd een verhandelbaar schuldbewijs. De Woningverhuur Obligatie van Vondellaan Vastgoed heeft als belangrijke kenmerken:

 • De nominale waarde is EUR 1,- per obligatie
 • Het minimum voor een eerste deelname is EUR 5.000,-
 • U ontvangt het eerste jaar 5% rente op uw inleg
 • De looptijd van obligaties is minimaal 1 jaar, na dat jaar kunt u uw investering terug vragen of door laten lopen. De obligatie is vanaf dat moment steeds per kwartaal opzegbaar
 • Ieder jaar dat uw obligatie doorloopt, wordt de jaarlijkse rente die u er over ontvangt 1% hoger, tot een maximum van 9% per jaar
 • De rente wordt steeds per kalenderkwartaal uitgekeerd. De maximale looptijd is 20 jaar.

Zie het informatiedocument voor alle voorwaarden.

Voor wie zijn de obligaties bedoeld?

De Woningverhuur Obligaties zijn geschikt voor beleggers die willen investeren in de ontwikkelingen op de Nederland vastgoedmarkten op basis van nieuwe bedrijfsmodellen, die hun beleggingen willen spreiden over verschillende aanbiedingen van investeringsmogelijkheden en die tenminste een keer per kwartaal het rendement op hun investering willen terug ontvangen.

De Woningverhuur Obligaties zijn minder geschikt voor investeerders die onvoldoende kennis of ervaring hebben met de aankoop, het verhuren, het beheer en het verkopen van woningen of onroerend goed.

Wat gebeurt er met het geld?

Het geld dat met de Woningverhuur Obligaties wordt aangetrokken wordt besteed aan:

 • De aankoop, het verhuurklaar maken en de exploitatie van onderhoudsarme en goed verkoopbare eengezinswoningen. Daaronder vallen ook de inrichting, het verduurzamen, het aanvragen en onderhouden van de vergunning en het beveiligen en het verzekeren van de woningen
 • De ontwikkeling en marketing van nieuwe bedrijfsmodellen. Daaronder vallen de ontwikkeling van Borgplaats voor Nederland vastgoedinvesteerders, en de ontwikkeling van de Amsterdam Coin Exchange voor internationale vastgoedinvesteerders in Nederland
 • De kosten van de bedrijfsvoering en alle overige verplichtingen van Vondellaan zelf. Daaronder vallen ook de kosten van de eigen website, de informatievoorziening en de dienstverlening van Vondellaan als woningverhuurder

Zie het informatiedocument voor een meer compleet overzicht.

Hoe kan Vondellaan rendement uitkeren?

Vondellaan koopt haar woningen in populaire locaties, waarvan zij vooraf heeft vastgesteld dat de vraag naar woningen ook voor de komende jaren verder zal toenemen. Vondellaan heeft de verhuur van die woningen al vastgelegd voordat de woningen aangekocht en geleverd worden.

De aangekochte woningen worden langjarig verhuurd aan professionele organisaties die hun personeel voor meerdere jaren gedetacheerd hebben. De werkgelegenheid en infrastructuur zal volgens de prognose en marktstudies van Vondellaan naar verwachting onveranderd aantrekkelijk blijven voor dit type investeringen..

Wat gebeurt er als de woningmarkt instort?

Zolang Vondellaan de woningen kan blijven verhuren hebben de ontwikkelingen op de woningmarkt geen invloed op de mogelijkheden om daarmee rendement op uw investeringen te maken.

Wanneer de woningen niet meer verhuurd kunnen worden, verkoopt Vondellaan deze. Levert die verkoop minder op dan de aankoopprijs, dan lijdt Vondellaan verlies op deze investering. U blijft dan recht houden op 100% van de nominale waarde van de obligatie.

Is er sprake van hele bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van grote schokken op de Nederland woningmarkt, dan kan Vondellaan het voorstel aan de investeerders doen om gezamenlijk alle rechten van obligatiehouders te converteren naar directe rechten op de opbrengst van het onroerend goed van Vondellaan. Een dergelijk voorstel zou daarvoor eerst besproken worden in een bijzondere vergadering van obligatiehouders, waarin wordt gestemd in verhouding met het belegd vermogen.
Zie het informatiedocument voor alle voorwaarden.

Wie is Vondellaan Vastgoed?

Vondellaan Vastgoed Beheer heeft sinds 2004 ervaring met de exploitatie van beleggingsobjecten en het beheer van vastgoed voor beleggingsdoeleinden. Als onderdeel van onze dienstverlening selecteren en beheren wij langjarig verhuurd vastgoed.

Vondellaan biedt vastgoedmanagement aan voor woningen in heel Nederland met als doel de optimale waardeontwikkeling van de woning tot aan het moment van doorverkoop. Onze beheerfilosofie is gebaseerd op een zorgvuldig opgestelde en uitgevoerde meer jaren onderhoudsplanning in combinatie met een persoonlijk afstemming op de wensen en de mogelijkheden van de huurder.

Technisch beheer

 • Servicecontracten
 • Klachtenbehandeling
 • Correspondentie

Maatschappelijk ondernemen

 • Woningaanpassingen
 • Thuiszorg / zorg aan huis
 • Bewind / woonbegeleiding

Vondellaan Vastgoed is het beheerbedrijf van Thuisborg Finance, een onderneming die zich vanaf juni 2015 specialiseert in de sale-and-lease back van woningen voor senioren.

Is er toezicht op deze aanbieder?

Voorafgaand aan iedere aanbieding van effecten biedt Vondellaan Vastgoed haar documentatiemateriaal aan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dit materiaal omvat zaken als:

 • Reclamemateriaal en wettelijk voorgeschreven deponeringsinformatie
 • Voorwaarden, statuten en uittreksels
 • Jaarverslagen en cash flow prognoses
 • Informatie over bijzonderheden en wijzigingen ten opzichte van de lopende en afgesloten verslagperiodes

Hierbij wordt door de AFM vooral gekeken of alle essentiële informatie aan consumenten is verstrekt voorafgaand, tijdens en bij afloop van de looptijd van onze producten in het kader van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Wet oneerlijke handelspraktijken.

Naast dit toezicht vallen de activiteiten van Vondellaan, waar het gaat om de commerciële exploitatie van woningen, ook onder het toezicht en de wet- en regelgeving van de gemeenten waar het onroerend goed in gelegen is. Het gaat dan in het bijzonder om integriteitsbeoordeling, veiligheidsvoorschriften, bestemmingsplannen en de naleving van algemene plaatselijke verordeningen.

Zijn de obligaties beursgenoteerd?

De Woningverhuur Obligaties zijn niet genoteerd op een beurs of marktplaats voor effecten. Dat maakt deze effecten minder liquide dan andere beleggingen. Daar staat tegenover, dat de waardering van deze effecten niet of nauwelijks wordt beënvloed door het beursnieuws of door algemene economische ontwikkelingen.

Mocht de woningmarkt gaan fluctueren of het rentepeil veranderen, dan heeft dat geen gevolgen voor uw rendement. Uw rendement wordt uiteindelijk gerealiseerd met de vaste huurpenningen die wij voor onze woningen ontvangen.

Wat is het verdienmodel?

Vondellaan Vastgoed genereert inkomsten met:

 • Het aankopen, verhuren en doorverkopen van woningen
 • Het beheren van woningen voor Thuisborg Finance
 • De bemiddeling bij de aankoop van beleggingspanden voor derden
 • De waardebepaling van woningen en het adviseren van woningeigenaren

Niet alle activiteiten leiden steeds rechtstreeks tot inkomsten. Het komt ook voor dat inkomsten (zoals waardestijging van het onroerend goed) boekhoudkundig pas verantwoord worden bij de doorverkoop ervan aan derden.

Wie is aansprakelijk?

Vondellaan draagt als juridisch eigenaar van de woning en van de inrichting daarvan volledige verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de woningen. Een deel van het onderhoud wordt uitbesteed aan gespecialiseerde toeleveranciers met jarenlange ervaring.

Alle woningen zijn verzekerd. Mocht er zich schade voordoen, dan wordt deze uiteindelijk verhaald op de werkgever van de bewoner(s).
Zie onze nieuwsbrieven voor onze visie op de ontwikkeling van regionale woningmarkten.

Ontvang gratis en vrijblijvend informatie over meer rendement!